គ្រប់ ប្រភេទ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

ផ្ទះ >  ព័ត៌មានថ្មីៗ

ព័ត៌មានថ្មីៗ

The Role of a Solar Panel Fan Supplier in Sustainable Cooling Solutions.
តួនាទីរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធី Solar Panel Fan នៅក្នុងដំណោះស្រាយ Cooling Solutions ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។
Jun 11, 2024

អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ អ្នក គាំទ្រ បន្ទះ ព្រះ អាទិត្យ ជំរុញ ឲ្យ មាន ការ បង្កើត ថ្មី និង ការ ប្តូរ តាម បំណង ផ្តល់ នូវ ដំណោះ ស្រាយ ត្រជាក់ ដែល ងាយ ស្រួល ដល់ បរិស្ថាន ក្រៅ ប្រព័ន្ធ ដែល កាត់ បន្ថយ ការ ចំណាយ ថាមពល និង ការ បំភាយ កាបូន ។

Read More

ការ ស្វែងរក ដែល ទាក់ទង